[Admin]

Изберете език: [Српски] [Български]

Начална Интервю Новини Настоящ сезон Спортно дружество Клубове Секции Канцелария за млади Фен клуб Контакт

Почетна

 

Ръководство

 

Спортното дружество се състои от управляващи органи с определен статут. Органите на управлението са:

  1. Събрание
  2. Управителен  съвет
  3. Надзорен съвет
  4. Председател на Събранието и
  5. Секретар на Спортното Дружество

                                  

                                       Събрание на спортната асоцияция

Събранието е най-висш орган на управлението на спортното дружество и се състои от представителите на клуба – членове на Спортната асоцияция, които те избират и наименовават въз основата на своите Статути. Клубовете – членове на Спортното дружество  делегират  по два члена на състав  на Събранието на Спортното дружество, а тяхния мандат е четири години. Мандата на членовете на Събранието може да приключи и преди изтичането на срока с поднасянето на писмена оставка или с призовка от страна на клуба. Клубът, който е приет по-късно в Спортното дружество , избира един член на Управителния  съвет на Спортната асоцияция. Събранието на Спортното дружество взима решения , които да съвпадат със статута.

 

                                               
Управителен съвет

Управителния съвет се избира от страна на Събранието, който брои седем члена и е в състав: председател, заместник- председател и пет члена. Председателя и заместник – председателя избират и освобождават членовете на Управителния съвет от редиците си. Членовете на Управителния съвет се избират между кандидатите предложени от клуба – членове на Спортното Дружество. Предложените кандидати членове на Управителния съвет са: спортни работници, спортни специалисти, които са се изтъкнали с активна дейност в клубовете -  членове на спортното дружество. Мандатът на членовете на Управителния комитет продължава четири години, тяхния мандат може да приключи с поднасянето на писмена оставка или разрешаване от длъжност  от страна на събранието. Председателя на фонда на спортното на дружество  присъства на заседание на Управителния комитет, където на дневен ред се взимат решения свързани с работата на фонда на Спортното Дружество.

Председател на Управителния Комитет на С.Д. „Младост” е Драган Златков.

                                                          
Надзорен Съвет

Надзорния съвет се състои от председател и два члена, които избира Събранието на Спортното дружество  по предложение на клубовете и техния мандат продължава четири години  и може да приключи преди истичането на срока, с поднасянето на оставка или разрешение от длъжност от страна на Събранието.

 

                                              Председател на Събранието

Председателя на Събранието свиква и управлява с работата на Събранието, представлява Спортното Дружество, следи спровождането на решенията и заключенията на Събранието, Управителния съвет, Секретара на Спортното дружество и на останалите органи. Председателя на Събранието е и Председател на Спортното Дружество „Младост”. Председателя и заместник – председателя на Събранието се избират из редиците на членовете на Събранието и за своята работа отговарят на Събранието. Тяхния мандат  продължава четри години.
Председател на С.Д. „Младост” е Стефан Стойков, а заместник – председател е Владица Манасиев.

 

                                                       Секретар

Предсетателя на Събранието дава предложения за назначаване и разрешаване на Секретара на Спортното Дружество на Управителния комитет, който го назначава и разрешава. Мандата на секретаря продължава четири години.
Генералния секретар на дружеството е Лиляна Котев.

 

 

Slideshow image

Презентаця на работата на Спортно дружество "Младост"
Приятелска среща Младост-Левски(София)
Открита забавна школа по футбол - Босилеград 2012
eXTReMe Tracker

Спортно дружество "Mладост" Босилеград 2012. Designed by Voislav Bozilov